اطلاعات داروئی


عنوان سوال عنوان سوال
آتنولول
آزیترومایسین
آسپیرین
آسیکلوویر
آلبوترول
آلپرازولام
آلندرونات
آمپی‌سیلین
آملودیپین
آموکسی‌سیلین
آموکسی‌سیلین‌/ کلاوولانات
آمیتریپتیلین
اریترومایسین
آسبوتولول
اسپری‌ بینی‌ بکلومتازون
استامینوفن
استرادیول
استروژن‌ کونژوگه
افلوکساسین‌
اگزاسیلین
انسولین‌، انسانی‌ (رگولار)
اومپرازول
ایبوپروفن
ایتودولاک
ایمیپرامین
ایندومتاسین
ایزوسورباید
بکلومتازون‌ استنشاقی
بوسپیرون
پاروکستین
پروپرانولول
پنتوکسیفیلین
پنی‌سیلین‌ جی
پنی‌سیلین‌ وی‌
تاموکسیفن
تریامترن‌ هیدروکلروتیازید
تیمولول
جمفیبروزیل‌
داکسی‌سایکلین
دیازپام
دیفن‌هیدرامین
دیکلوفناک
دیگوکسین
دیلتیازم
رانیتیدین
سایمتیدین
سرترالین
سفادروکسیل
سفاکلور
سفالکسین
سفوروکسیم
سفیکسیم
سیپروفلوکساسین
سیساپراید
کلرید پتاسیم
فاموتیدین
فکسوفنادین
فلوکستین
فلوکونازول‌
فلووستاتین
فنی‌توئین
کاپتوپریل
کاربامازپین
کتوپروفن
کلاریترومایسین
کلستیرامین
کلومیپرامین
کلونازپام
لورازپام
لووتیروکسین
لووستاتین
لیتیوم
مترونیدازول
متفورمین
متیل‌پردنیزولون
متیل‌فنیدات
استروژن‌ کونژوگه‌ / مدروکسی‌ پروژسترون
کرومولین
نفازودون
نیتروگلیسرین‌
نیفدیپین
هیدروکلروتیازید
وارپامیل
والپروئیک‌ اسید