آکنه صورت

تاریخ پرسش : 1396/02/31 یکشنبه

چرا هرکاری میکنم کک مک ها و آکنه روی صورتم برطرف نمیشود